Termin i miejsce: 12-13.11.2019 , Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH MIKROBIOLOGICZNYCH

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne etapy postępowania podczas  badania lekooporności. Zostaną przedstawione rodzaje technik od krążkowo-dyfuzyjnej do automatycznej określającej wartości MIC. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

Oznaczenie lekooporności wybranych bakterii (praktyczne zajęcia laboratoryjne)

 • wykonanie oznaczenia metodą krążkowo-dyfuzyjną
 • wykonanie oznaczenia wartości MIC metodą paskową
 • wykonanie oznaczenia wartości MIC metodą mikro rozcieńczeń
 • interpretacja otrzymanych wyników
 • źródła niepewności metody

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oznaczania lekowrażliwości. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy w/w procedur.  Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postępowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

WYKŁADOWCY

lek. wet. Jarosław Wilczyński – kierownik Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego LAB-VET Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

800,00 PLN netto + 23% VAT (984,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć wypełniając formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty – lekowrażliwość listopad 2019”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

6 + 2 =

Podaj wynik równania

Zgłoszenia należy przesłać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do – (wkrótce podamy ostateczny termin przyjmowanych zgłoszeń)
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem  „Warsztaty – lekowrażliwość listopad 2019, imię i nazwisko
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.