Termin i miejsce: 10 – 11.04.2018, Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH MIKROBIOLOGICZNYCH

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne etapy postępowania podczas  badania lekooporności. Zostaną przedstawione rodzaje technik od krążkowo-dyfuzyjnej do automatycznej określającej wartości MIC. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

Oznaczenie lekooporności wybranych bakterii (praktyczne zajęcia laboratoryjne)

 • wykonanie oznaczenia metodą krążkowo-dyfuzyjną
 • wykonanie oznaczenia wartości MIC metodą paskową
 • wykonanie oznaczenia wartości MIC metodą mikro rozcieńczeń
 • interpretacja otrzymanych wyników
 • źródła niepewności metody

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oznaczania lekowrażliwości. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy w/w procedur.  Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postępowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

WYKŁADOWCY

dr Tomasz Nowak – Dyrektor Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego  Vet-Lab Brudzew

lek. wet. Jarosław Wilczyński – kierownik Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego LAB-VET Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym

Ewa Kaniuk – Kierownik Produktu w firmie Argenta

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

600,00 PLN netto + 23% VAT (738,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 23 marca 2018, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 30 marca 2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty mikrobiologiczne, kwiecień- lekowrażliwość 2018”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

5 + 14 =

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: weterynaria@argenta.com.pl lub fax (61) 848 34 77

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 23 marca 2018r.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 30 marca 2018r.
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „warsztaty mikrobiologiczne, kwiecień 2018-lekowrażliwość”, imię i nazwisko
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.