Termin i miejsce: 24.11.2018 Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH 

Weterynaryjna diagnostyka parazytologiczna u zwierząt gospodarskich (drób, przeżuwacze, konie, trzoda chlewna, króliki, gołębie)

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

W ramach szkolenia planowany jest wykład mający za zadanie przypomnienie podstawowych informacji o najważniejszych pasożytach bytujących u wybranych zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Omówione zostaną istotne elementy biologii pasożytów, ich budowa, miejsca lokalizacji, sposoby pobierania próbek i podstawowe metody umożliwiające wykrycie inwazji.

Drugą częścią kursu będą zajęcia praktyczne, w ramach których uczestnicy szkolenia samodzielnie będą mogli przeprowadzić badania próbek pochodzących od różnych gatunków zwierząt. Planowane jest wykonanie następujących badań:

–           badanie metodą flotacji kału bydła, świń, kur i psów

–           badanie ilościową metodą Mc Mastera kału wybranych gatunków

–           badanie kału metodą sedymentacji (badanie w kierunku jaj tasiemców)

–           badanie wymazów w kierunku rzęsistków

–           ew. badanie w kierunku ektopasożytów (zależy od dostępności materiału)

 

WYKŁADOWCY

Prof. Tomasz Cencek, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, PIWET Puławy

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

700 PLN netto + 23% VAT (861,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 15 listopada 2018, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 15 listopada 2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty parazytologiczne, 24 listopada 2018”, oraz nazwisko uczestnika

Formularz zgłoszeniowy online

Zapis na szkolenie - 24.11.2018

13 + 12 =

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 15 listopada 2018r.

  1. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
  2. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 15 listopada 2018r.
  3. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186     Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiemWarsztaty parazytologiczne, 24 listopada 2018, imię i nazwisko”
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
  6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
  7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
  8. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.