Termin i miejsce: 23-24.10.2018, Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH MIKROBIOLOGICZNYCH

Bakteryjne choroby drobiu – aktualne problemy diagnostyczne
(ORT, Pasteurella, Bordetella, Galibacterium, różyca, Enterococcus, Staphylococcus, E. coli, Salmonella, Moraxella, Avibacterium)

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne kroki postępowania od momentu poboru próbki, poprzez namnożenie, identyfikację i określenie lekooporności. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

Diagnostyka wybranych bakterii

 • Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
 • Transport próbek do laboratorium
 • Posiew pobranych próbek na pożywki mikrobiologiczne (praktyczne zajęcia laboratoryjne)
 • Izolacja, identyfikacja oraz badania dodatkowe wyhodowanych bakterii (praktyczne zajęcia laboratoryjne)
 • Oznaczenie lekooporności wybranych bakterii (praktyczne zajęcia laboratoryjne)

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z podstaw diagnostyki mikrobiologicznej. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy procedur mikrobiologicznych takie jak posiew pobranego materiału, wstępna analiza, wykonanie testów dodatkowych oraz testów lekooporności. Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postepowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

 

WYKŁADOWCY

dr Tomasz Nowak – Dyrektor Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego  Vet-Lab Brudzew

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

600,00 PLN netto + 23% VAT (738,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 9 października 2018, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 16 października 2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty mikrobiologiczne, 23 październik 2018”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Zapis na szkolenie - Bakteryjne choroby drobiu – aktualne problemy diagnostyczne

13 + 4 =

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 16 października 2018r.

 1. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 1 października 2018r.
 3. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186     Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „Warsztaty mikrobiologiczne, 23 październik 2018”, oraz nazwisko uczestnika.
 4. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 8. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.