Termin i miejsce: 20-21.09.2018, Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH PARAZYTOLOGICZNYCH

Zasady wykonywania i prawidłowa interpretacja testów ELISA
– codzienność, a dobra praktyka laboratoryjna

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne etapy postępowania podczas  wykonywania testów metodą ELISA. Zostaną przedstawione zasady pracy podczas przygotowania próbki i odczytania wyniku. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

Technika wykonywania testów ELISA (praktyczne zajęcia laboratoryjne)

 

 • Co może być próbką – procedura właściwego przygotowania próbki do testu

m.in. sposoby rozcieńczania w probówkach, w mikropłytkach

 • Jak prawidłowo wykonać kolejne etapy nanoszenia próbki i odczynników na płytkę titracyjną – protokoły płukania i zalecane środki ostrożności
 • Odczytywanie wyniku testów przy użyciu czytnika ELISA
 • Przeliczanie i interpretacja otrzymanych wyników
 • Źródła niepewności metody

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykonywania testów ELISA. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy w/w procedur.  Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postepowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

WYKŁADOWCY

Dr Philippe Coppe – BioX Diagnostics, Belgia

*całość szkolenia tłumaczona będzie na język polski

MIEJSCE

Warsztaty będą przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

600,00 PLN netto + 23% VAT (738,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 15 września 2018, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 19 września 2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty mikrobiologiczne, wrzesień 2018”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Zapis na szkolenie - ZASADY WYKONYWANIA I PRAWIDŁOWA INTERPRETACJA TESTÓW ELISA

13 + 2 =

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: weterynaria@argenta.com.pl lub fax (61) 848 34 77

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 15 września 2018r.

 1. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 15 września 2018r.
 3. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186     Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „warsztaty ELISA, wrzesień 2018”, imię i nazwisko
 4. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 8. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.