Termin i miejsce: 2020, Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH 

Diagnostyka i postępowanie przy różnych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego (ZUM) u psów i kotów

Szkolenie adresowane jest do lekarzy weterynarii i osób pracujących w klinikach, przychodniach oraz gabinetach weterynaryjnych.
Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne standardy postępowania przy infekcjach dróg moczowych u psów i kotów. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów.
Warsztaty obejmują część teoretyczną oraz praktyczną przeprowadzoną w wyspecjalizowanym laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY
1. Część teoretyczna:
– infekcje dróg moczowych (urinary tract infections – UTI);
– wskazania do wykonania badań;
– sprzęt oraz niezbędne wyposażenia laboratorium;
– różne techniki i metody pobrania moczu w zależności od wskazań;
– wykonanie cystocentezy (prezentacja wykonania punkcji podczas warsztatów oraz wideoanaliza);
– techniki wykonania badań:
*badanie biochemiczne
*osad
*posiew
– najczęstsze błędy przy poszczególnych typach badań;
– wpływ warunków przechowania próbki na wiarygodność badania;
– artefakty w badaniu osadu;
– hematologia i biochemia krwi.
2. Część praktyczna:
– wykonanie USG dróg moczowych;
– wykonanie testów biochemicznych i mikrobiologicznych w laboratorium;
– praca przy mikroskopie: przygotowanie próbki, ocena i sporządzanie opisów;
– analiza i interpretacja wyników badań.
3. Przypadki kliniczne
– prezentacja przypadków klinicznych: wspólne ustalenie możliwej diagnozy i zaleceń na podstawie wykonanych badań.

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z podstaw wykonania USG dróg moczowych, cystocentezy, podstaw analityki weterynaryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej, w tym właściwej interpretacji wyników badań. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy badań biochemicznych i mikrobiologicznych (m.in. testy paskowe, testy na aktywną katalazę, badanie osadu moczu, posiew pobranego materiału, badanie lekooporności oraz testy dodatkowe). Podczas warsztatów zostaną omówione nowoczesne rozwiązania i testy diagnostyczne, które mogą być wykorzystywane przez lekarza weterynarii samodzielnie w gabinecie, bez potrzeby wysyłania materiału do laboratorium zewnętrznego. Zminimalizuje to czas oczekiwania na wynik badania, pozwoli szybciej włączyć skuteczne i celowane leczenie, tym samym umożliwi uzyskanie pełnego sukcesu terapeutycznego.

WYKŁADOWCY
dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz lek. wet. Ludwika Piwowarczyk

MIEJSCE
Warsztaty odbędą się w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW
1200,00 PLN netto + 23% VAT (1476,00 PLN brutto).W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwa kawowa.
Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia należy złożyć do 12 listopada 2019, wysyłając formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy oraz uiszczenie opłaty szkoleniowej.

KONTO WARSZTATÓW:
Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 18 listopada 2019 r.:
78 1750 1019 0000 0000 0243 8186
Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty ZUM, 2019” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Zapis na szkolenie - Diagnostyka i postępowanie przy różnych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego (ZUM) u psów i kotów

9 + 2 =

Podaj wynik równania

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 12 listopada 2019r.

  1. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
  2. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 18 listopada 2019r.
  3. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186     Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „warsztaty ZUM, 2019”, imię i nazwisko
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
  6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
  7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
  8. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.