Termin i miejsce: 2020, Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH PARAZYTOLOGICZNYCH

Inwazje pasożytów jelitowych u zwierząt towarzyszących i egzotycznych

(psy, koty, małe ssaki, gady)

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Pobieranie próbek do badań parazytologicznych

– zasady pobierania materiału od różnych gatunków zwierząt

– najczęstsze błędy przy pobieraniu próbek

 1. Transport próbek do laboratorium

– warunki i czas transportu

– konserwowanie materiału do dalszych badań

– źródła niepewności wynikające z transportu

 1. Organizacja przyzakładowego laboratorium parazytologicznego

– wymagane wyposażenie oraz odczynniki

– BHP w laboratorium

 1. Badanie koproskopowe

– metody bezpośrednie

– metody zagęszczające (flotacyjne i sedymentacyjne)

– barwienie pierwotniaków

– hodowle pierwotniaków

– metody larwoskopowe

 1. Ocena uzyskanych preparatów mikroskopowych
 1. Szybkie testy diagnostyczne w kierunku Giardia i Cryptosporidium

– czułość i swoistość testów

– technika wykonania

 1. Diagnostyka biegunek pasożytniczych u psów i kotów o etiologii pierwotniaczej

– Giardia intestinalis

– Cryptosporidium spp.

– Cystoisospora spp.

– Toxoplasma gondii

– Tritrichomonas foetus

 1. Pasożyty jelitowe zwierząt domowych i egzotycznych – przegląd przypadków
 1. Zwalczanie inwazji pasożytów jelitowych u zwierząt
 1. Potencjał zoonotyczny pasożytów jelitowych

 

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z podstaw diagnostyki parazytologicznej. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy procedur. Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postepowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

WYKŁADOWCY

lek. wet. Dawid Jańczak – Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory NIZP
-PZH w Warszawie

 

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

1 200,00 PLN netto + 23% VAT (1476,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 4 listopada 2019, wypełniając formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej:  Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 8 listopada 2019 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty parazytologiczne,  listopad 2019”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Szkolenie - INWAZJE PASOŻYTÓW JELITOWYCH U ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I EGZOTYCZNYCH

9 + 14 =

Podaj wynik równania

 

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 4listopada 2019r.

 1. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 8 listopada 2019r.
 3. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186     Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem Warsztaty parazytologiczne, listopad 2019”, oraz nazwisko uczestnika.
 4. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 8. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.