Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH MIKROBIOLOGICZNYCH

Diagnostyka zapaleń gruczołu mlekowego u krów

Termin i miejsce: 10-11.05.2018, Poznań

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne kroki postępowania od momentu poboru próbki, poprzez namnożenie, identyfikację i określenie lekooporności. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.

Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Specyfika pobierania próbek mleka do badań bakteriologicznych
 2. Sposób transportu próbek
 3. Postępowanie z próbkami w laboratorium
 4. Posiewy, podłoża, materiały
 5. Jak odczytujemy wynik posiewu mleka
 6. Schematy postępowania w zależności od rodzaju wyhodowanych bakterii
 7. Testy biochemiczne w zależności od rodzaju wyhodowanych bakterii
 8. Antybiotykowrażliwość i interpretacja
 9. Mechanizmy oporności drobnoustrojów

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z podstaw diagnostyki mikrobiologicznej. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy procedur mikrobiologicznych takie jak posiew pobranego materiału, wstępna analiza, wykonanie testów dodatkowych oraz testów lekooporności. Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postepowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

 

WYKŁADOWCY

dr nauk wet. Henryka Lassa – właścicielka  firmy Laboratorium Badania Mleka z Bydgoszczy

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW

600,00 PLN netto + 23% VAT (738,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 28.04.2017, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 04.05.2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty mikrobiologiczne, maj 2018- mleko”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

Diagnostyka laboratoryjna zapaleń gruczołu mlekowego u krów

7 + 7 =

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: weterynaria@argenta.com.pl lub fax (61) 848 34 77

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 28.04.2018r.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 04.05.2018r.
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „warsztaty mikrobiologiczne, maj 2018- mleko”, imię i nazwisko
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.