Termin i miejsce: 27.04.2018, Poznań

Zaproszenie na WARSZTATY MIKROBIOLOGICZNE

Serotypowanie Salmonella wg schematu White’a-Kauffmanna-Le Minora z zastosowaniem surowic Serum Staten Institute

Termin i miejsce: 27.04.2018, Poznań

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach mikrobiologicznych wykonujących analizy próbek odzwierzęcych, żywnościowych i środowiskowych .

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne kroki postępowania od etapu potwierdzeń wyizolowanych kolonii Salmonella do określenia jej serowaru. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu serotypowania pałeczek z rodzaju Salmonella.

 Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy procedury mikrobiologicznej związanej z tematem szkolenia. Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postepowania we własnym laboratorium tak ,aby otrzymywane wyniki były prawidłowe.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie obejmuje kolejne etapy postępowania z badaną próbką podejrzaną o obecność pałeczek Salmonella. Omówione zostaną zarówno testy potwierdzające jakie należy wykonać przed przystąpieniem do serotypowania, jak i poszczególne etapy serotypowania do momentu określenia serowaru danego szczepu. Postępowanie będzie przeprowadzane wg. schematu White’a-Kauffmanna-Le Minora przy użyciu  algorytmu zalecanego przez Serum Statens Institute z zastosowaniem surowic Serum Statens Institute.

WYKŁADOWCY

lek. wet. Jarosław Wilczyński – kierownik Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego LAB-VET Sp. z o.o.

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w Sali wykładowej i Laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT SZKOLENIA

300,00 PLN netto + 23% VAT (369,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 13.04.2018, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane poniżej konto w terminie do 20.04.2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać Serotypowanie Salmonella, kwiecień 2018, oraz nazwisko uczestnika.

 

Formularz zgłoszeniowy online

Serotypowanie Salmonella wg schematu White’a-Kauffmanna-Le Minora

4 + 11 =

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: weterynaria@argenta.com.pl lub fax (61) 848 34 77

Warunki uczestnictwa:

  1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 13.04.2017r.
  2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
  3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 20.04.2017r.
  4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186       Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „Serotypowanie Salmonella, kwiecień 2018”, imię i nazwisko
  5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
  7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
  8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
  9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.