Termin i miejsce: 13-15.03.2018, Poznań

Zaproszenie do udziału w WARSZTATACH MIKROBIOLOGICZNYCH

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Termin i miejsce: 13-15.03.2018, Poznań

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach przy gabinetach weterynaryjnych, badających materiał pochodzący od zwierząt. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione kolejne kroki postępowania od momentu poboru próbki, poprzez namnożenie, identyfikację i określenie lekooporności. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów. Warsztaty obejmują zarówno część teoretyczną w postaci wykładów jak i praktyczną przeprowadzoną  w laboratorium szkoleniowym. ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

– zasady pobierania próbek, – materiały niezbędne do pobierania – punkty krytyczne próbkobrania

 1. Transport próbek do laboratorium

– warunki i czas transportu – materiały pomocnicze – źródła niepewności wynikające z transportu

 1. Organizacja przyzakładowego laboratorium mikrobiologicznego

– schemat laboratorium – wymagane wyposażenie oraz odczynniki – BHP w laboratorium – utylizacja odpadów   4. . Posiew pobranych próbek na pożywki mikrobiologiczne (praktyczne zajęcia laboratoryjne) – posiew pobranych próbek – rodzaje i podział pożywek – techniki posiewu pobranego materiału – zasady inkubacji

 1. Izolacja, identyfikacja oraz badania dodatkowe wyhodowanych bakterii (praktyczne zajęcia laboratoryjne)

– podstawowe procedury laboratoryjne w zakresie izolacji i identyfikacji wybranych bakterii gram dodatnich, gram ujemnych –  fenotypowa ocena wyhodowanych bakterii – praktyczne wykonanie podstawowych testów biochemicznych, zasada wykonania oraz interpretacja wyników

 1. Oznaczenie lekooporności wybranych bakterii (praktyczne zajęcia laboratoryjne)

– wykonanie oznaczenia metodą krążkową – interpretacja otrzymanych wyników – źródła niepewności metody   Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z podstaw diagnostyki mikrobiologicznej. Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy procedur mikrobiologicznych takie jak posiew pobranego materiału, wstępna analiza, wykonanie testów dodatkowych oraz testów lekooporności. Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postepowania we własnym zakładzie, tak aby otrzymany wynik był właściwie interpretowany, wiarygodny oraz przydatny dla lekarzy klinicystów.

WYKŁADOWCY lek. wet. Jarosław Wilczyński – kierownik Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego LAB-VET Sp. z o.o.

MIEJSCE Całość warsztatów będzie przeprowadzona w salce i laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT WARSZTATÓW 900,00 PLN netto + 23% VAT (1.107,00 PLN brutto) W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa. Nocleg każdy z uczestników organizuje i opłaca we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze najwygodniejszej lokalizacji w pobliżu miejsca warsztatów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:Zgłoszenia należy złożyć do 23.02.2018, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: weterynaria@argenta.com.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane konto w terminie do 02.03.2018 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty mikrobiologiczne, marzec 2018-podstawy”, oraz nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy online

6 + 11 =

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 23.02.2017r.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie 02.03. 2017r.
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „warsztaty mikrobiologiczne, marzec 2018-podstawy”, imię i nazwisko
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.