Termin i miejsce: 06-07.05.2019, Poznań

Zaproszenie na WARSZTATY MIKROBIOLOGICZNE

Diagnostyka Salmonelli – od poboru prób do serotypowania

Termin i miejsce: 06-07.05.2019, Poznań

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia należy złożyć do 22.04.2019, wypełniając formularz online, znajdujący się poniżej . Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych formularzy, oraz uiszczenie opłaty.

KONTO WARSZTATÓW:

Opłatę wpisową należy przelać na podane poniżej konto w terminie do 29.04.2019 r.:

78 1750 1019 0000 0000 0243 8186

Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule wpłaty należy wpisać „Warsztaty – Salmonella, maj 2019, oraz nazwisko uczestnika.

 

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w laboratoriach mikrobiologicznych wykonujących analizy próbek odzwierzęcych, żywnościowych i środowiskowych .

Szkolenie obejmuje kolejne etapy postępowania z badaną próbką od momentu jej pobierania do uzyskania końcowego wyniku badania. Poszczególne etapy badania przedstawione zostaną zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017

 Każdy uczestnik wykona podstawowe elementy procedury mikrobiologicznej związanej z tematem szkolenia. Otrzymana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich metod postępowania we własnym laboratorium tak ,aby otrzymywane wyniki były prawidłowe.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie obejmuje kolejne etapy przednamnażania, etap namnażania na pożywce selektywnej, ocenę uzyskanych wyników oraz dalsze postępowanie z próbką podejrzaną o obecność pałeczek Salmonella: wybieranie kolonii do badań potwierdzających, wykonywanie testów biochemicznych oraz potwierdzenia serologicznego. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne etapy serotypowania do momentu określenia struktury antygenowej danego szczepu oraz określenia nazwy serowaru. Postępowanie będzie przeprowadzane wg. schematu White’a-Kauffmanna-Le Minora przy użyciu  algorytmu zalecanego przez Serum Statens Institute z zastosowaniem surowic Serum Statens Institute.

WYKŁADOWCY

lek. wet.  Anna Łukomska

MIEJSCE

Całość warsztatów będzie przeprowadzona w Sali wykładowej i Laboratorium szkoleniowym w siedzibie firmy ARGENTA przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu.

KOSZT SZKOLENIA

800,00 PLN netto + 23% VAT 984,00 PLN brutto)

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa.

Formularz zgłoszeniowy online

Diagnostyka Salmonelli – od poboru prób do serotypowania

8 + 7 =

Podaj wynik równania

Zgłoszenia należy przesłać przez wypełniony formularz online.

Warunki uczestnictwa:

  1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 22.04.2019r.
  2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
  3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę w terminie do 29.04.2019r.
  4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186       Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „Warsztaty- Salmonella,maj 2019”, imię i nazwisko
  5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
  7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
  8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
  9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.